Napenergia Plusz Program - Új közlemény

2024.03.20

A Napenergia Plusz Programban főszabály szerint nem adható támogatás olyan ingatlanban tervezett beruházásra, amelyben – a jelen közleményben részletezett Európai Uniós értelmezésnek megfelelő – vállalkozás működik. A támogató NFFKÜ méltányosságból lehetővé teszi az ilyen okból elutasított támogatási kérelmek újbóli elbírálását. Az érintett pályázók ezt kifogás keretében kezdeményezhetik a kapcsolódó nyilatkozatminta kitöltésével, benyújtásával.

A Napenergia Plusz Programban biztosított vissza nem térítendő támogatás célja, hogy a saját tulajdonú lakóingatlannal rendelkező magánszemélyek számára teremtsen lehetőséget lakóépületeik megújuló energiaforrással való ellátására, zöldenergia saját célú termelésére és tárolására.

A Napenergia Plusz Program pályázati felhívás (a továbbiakban: pályázati felhívás) 4. pontja értelmében nem nyújtható támogatás a Pályázó részére, ha a beruházással érintett lakóingatlan vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe. A pályázati felhívás értelmezése megegyezik az Európai Unió Bírósága gyakorlatában használt meghatározással, amely szerint vállalkozás minden gazdasági tevékenységet folytató jogalany, függetlenül attól, hogy milyen a jogi formája és milyen módon kap finanszírozást. Gazdasági tevékenység minden olyan tevékenység, amely áruk és szolgáltatások felkínálását jelenti a piacon.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény szerint a jogalanyt tevékenységének jellege alapján sorolják be vállalkozásként.

A Bizottság közleménye2 alapján:

  • a jogalanynak nem a nemzeti jog szerinti jogállása a meghatározó. Figyelembe veendő szempont, hogy végez-e gazdasági tevékenységet;
  • Nincs jelentősége annak, hogy egy adott jogalany nyereségszerzés céljával jött-e létre;
  • A jogalany vállalkozásnak minősítése minden esetben az adott tevékenység függvénye. Az a jogalany, amely egyszerre végez gazdasági és nem gazdasági tevékenységet, csak az előbbi tevékenység tekintetében minősül vállalkozásnak.

Az állami támogatási szabályok alkalmazási körén kívül eshet a támogatás, ha az adott lakóingatlan gazdasági tevékenységre való használata kizárólag járulékos jellegű marad, vagyis olyan tevékenység végzésére hasznosul, amely közvetlenül kapcsolódik és szükséges az infrastruktúra üzemeltetéséhez, vagy szervesen kapcsolódik annak fő, nem gazdasági használatához3.

Egy ingatlan vegyes használatának megítélése során a Támogató ellenkező bizonyítás hiányában csak a kérelem tartalma alapján dönthet. Ha a benyújtott lakcímkártyán és az adóigazoláson az adószámhoz feltüntetett cím azonos, azt állapítja meg, hogy a Pályázó státuszából adódóan (pl. adószámmal rendelkező magánszemély) az ingatlanon gazdasági tevékenységet folytat, ezért a pályázati felhívásban rögzítettek szerint nem részesülhet támogatásban, a támogatási kérelmet elutasítja.

A Támogató a fent jelzett kizáró okokra hivatkozással elutasított kérelem esetében, méltányosságból kifogás keretében is lehetőséget biztosít a Pályázóknak arra, hogy hitelt érdemlően igazolják, a lakóingatlanra kért támogatást kizárólag nem gazdasági célra kívánják igénybe venni.

Hitelt érdemlő igazolásként a Támogató elfogadja, ha a Pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázatban érintett ingatlannal kapcsolatosan teljes körűen megfelel a következő állítások mindegyikének, egyúttal vállalja, hogy az alábbiakat a projekt megvalósítása során és annak fenntartási időszaka alatt is maradéktalanul biztosítja:

  • adószámmal rendelkező magánszemély, ha a tételes adózást választotta, az ingatlannal kapcsolatosan semmilyen költséget nem számol el;
  • az ingatlanhoz regisztrált adószám esetén Pályázónak nyilatkoznia szükséges, hogy az ingatlan sem székhelyül, sem telephelyül, sem fióktelepül nem szolgál sem jogi, sem természetes személynek semmilyen gazdasági tevékenységhez, illetve arról is, hogy a beruházással érintett ingatlanba bejelentett gazdasági tevékenység ténylegesen hol történik, azt milyen jogi formában látják el, és hogy pontosan milyen gazdasági tevékenységet takar (legalább négyjegyű TEÁOR kóddal);
  • a Pályázó tudomásul veszi, hogy ha az ingatlanban mégis gazdasági tevékenység folyna, akkor a támogatás tiltott állami támogatásnak minősül, annak jogkövetkezményeit viseli, a támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét ügyleti és (késedelem esetén) késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni;
  • a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató helyszíni ellenőrzés keretében bármikor ellenőrizze, hogy a beruházással érintett ingatlan megfelel a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, továbbá, hogy a nyilatkozatban foglaltak változatlanul megfelelnek a valóságnak;
  • a Pályázó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Támogatót a nyilatkozatban rögzített helyzettel kapcsolatban beálló, bármiféle változásról.

A Támogató fenntartja magának a jogot arra, hogy a beruházással érintett ingatlantól eltérő helyen történő gazdasági tevékenységre vonatkozó nyilatkozati adatok kapcsán további alátámasztást kérjen be, szükség esetén a feljebb hivatkozott rendelkezésekre figyelemmel, mérlegelési jogkörében eljárva, a pályázatot vagy kifogást elutasítsa.

A Támogató a még elbírálás alatt álló pályázatok esetében hiánypótlás útján is felszólíthatja a Pályázót a nyilatkozat megtételére. A Támogató a kifogás vagy hiánypótlás keretében benyújtható nyilatkozathoz egységes nyilatkozatmintát készít és tesz közzé honlapján.

Forrás: https://napenergiaplusz.nffku.hu/